Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 1.7.2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v provozovně prodávajícího.

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností SUSÍNY FASHION (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před zakoupením zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci nebo v případě, že je přepravcem prodávající, tak v momentě vyložení zboží na místě stanoveném kupujícím.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma Susíny Fashion ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo nákupní doklad – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

 

 1. Délka záruky

 

 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro koncového uživatele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. 

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a prodloužené lhůty (pokud uvedeno).

 

 1. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. 

 

III. Záruční podmínky

 

 1. Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží zkontrolovat nebo při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu popř. podle daňového dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce popř. zaznamenat na dodací list.

 

 1. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@italian-outlet.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 1. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese - Susíny Fashion, Pražská 1117, Nehvizdy 25081.

 

 1. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

 

 1. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Dále je povinnen zboží předat s veškerými původními nálepkami/visačkami, ve stejném stavu, v jakém zboží obdržel.

 

 1. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nepřiměřeným zacházením a použitím zboží. Toto je možné reklamovat jen v původním, nepoužitém stavu.

 

 1. Dále se záruka nevztahuje na:
 2. a) poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží způsobeném jeho používáním
 3. b) poškození vzniklá chemickými a mechanickými vlivy prostředí (např. poškození vzniklé použitím čistících přípravků)
 4. c) zboží, které bylo upravováno zákazníkem,
 5. d) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 6. e) zboží, které pro Vás bylo upraveno dle individuálních specifikací nebo které je personalizováno. 

 

 1. Způsob vyřízení reklamace

 

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno,. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Kupující je povinen akceptovat náhradní plnění tzn. záměna zboží za jiné zboží stejného typu a vzoru. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis a kupující si může v této hodnotě vybrat zboží jiné (případně ve vyšší hodnotě s doplatkem).

 

 1. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

 

 1. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

 

 1. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit do provozovny, kde předal zboží k reklamaci a kde mu bude vyřízená reklamace vydána proti předloženému originálu příjemky reklamace.

 

 1. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 20kč/den.

 

Za společnost SUSÍNY FASHION . schválila dne 1.7.2022 Bc,. Michaela Sus

 

FormularProUplatneniReklamace

Zpět do obchodu